Deklaracja dostępności

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ppp9-wroc.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

• przy linkach do dokumentów brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości oraz języku,
• występują nagłówki wyłącznie wizualne,
• zaburzona jest logiczną struktura nagłówków,
• występują nieprawidłowo sformatowane listy,
• wystękują błędy w strukturze tabel,
• wielkość czcionek w formularzach jest definiowana za pomocą jednostek względnych,
• kolory elementu i tła nie są wspólnie zdefiniowane w arkuszu stylów,
• występują błędy walidacji HTML,
• w kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji,
• znaczniki są używane niezgodnie ze standardami,
• część dokumentów jest niedostępne cyfrowo i bez alternatywy,
• występują błędy kontrastu w banerze na stronie głównej.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Lipska,
Ewa.Lipska@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 71 798 68 32 wew.101.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna przy ulicy Krakowskiej 102

Jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały budynek przeznaczony jest na działalność Poradni. Sekretariat znajduje się na parterze budynku. Jest przestronny, umożliwia swobodny dostęp osobom na wózku a także matkom z dziećmi w wózkach dziecięcych. Możliwość wejścia do poradni od strony ul. Krakowskiej oraz od parkingu, z tyłu budynku. Znajdują się 2 klatki schodowe, jedna dostępna zaraz przy wejściu od strony parkingu, druga, dodatkowa, ewakuacyjna w drugiej części gmachu.
Na każde z dwóch pięter można dostać się korzystając z dźwigu osobowego, który jest dostępny z poziomu chodnika. Z tyłu budynku zlokalizowany jest parking dla klientów. Korytarze są przestronne, pozbawione barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb małego dziecka. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest dostępna w formie wizualnej. Portiernia poradni jest również punktem informacyjnym.
Kliencie z dysfunkcjami wzroku przyjmowani są tylko na paterze, w związku z tym wszystkie pomieszczenia na tym poziomie zaopatrzone zostały w tabliczki informacyjne przygotowane w alfabecie Braille’ a. Schody zaopatrzone są w taśmy kontrastowe dla osób słabowidzących, oraz poręcze.
Na parterze budynku mieści się toaleta dla osób niepełnosprawnych, miska ustępowa umieszczona jest na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz. Duża umywalka zawieszona na niskiej wysokości, nad nią umieszczone jest lustro. Pomieszczenie jest przestronne i umożliwia swobodny dostęp osobom na wózkach inwalidzkich oraz osobom z dziećmi w wózkach dziecięcych. Brak systemu przyzywowego. We wszystkich toaletach, oznaczonych standardowo, posadowione są przewijaki, umożliwiające dokonanie czynności higienicznych, których wymagają małe dzieci.
Do Poradni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia na teren poradni z psem asystującym lub psem przewodnikiem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.
Po uprzednim powiadomieniu istnieje możliwość obsługi klientów posługujących się polskim językiem migowym.
Dojazd do siedziby Poradni.
Dojazd na ul. Krakowską możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu dla klientów, na parkingu znajdują się miejsca do przymocowania rowerów.
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 50 m – linie 3, 5, 114.

Gabinet przy ul. Wieczystej 105

Gabinety przy ul. Wieczystej znajduje się na parterze, ma doprowadzony podjazd dla wózków. Poczekalnia jest dość przestronna, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gabinet przy ul. Drukarskiej 50

Gabinety przy ul. Drukarskiej 50 są umiejscowione w ZSE-O, na parterze szkoły.
Jest tam swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych: podjazd do drzwi wejściowych oraz przestronny korytarz główny. Wspólna dla poradni i szkoły toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Data publikacji strony: 2018-05-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28

Opublikowano w Bez kategorii