W poradni zatrudnieni są wysokiej klasy specjaliści prowadzący diagnozę i terapię. Są to psychologowie, pedagodzy (w tym ze specjalnością surdopedagogiki i tyflo- pedagogiki), logopedzi (w tym ze specjalnością neurologopedii), psychoterapeuci prowadzący terapię indywidualną i rodzinną oraz doradcy zawodowi i terapeuci integracji sensorycznej, którzy prowadzącą terapię wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Lipska-Urbaniak Ewa

Dyrektor Poradni, pedagog, zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży gimnazjalnej pod kątem dysleksji, dysortografii oraz problemów z czytaniem ze zrozumieniem.

email: Ewa.Lipska-Urbaniak@wroclawskaedukacja.pl

Czyżewska – Smereka Joanna

Zastępca Dyrektora Poradni, logopeda, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wzroku i słuchu, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz wczesną interwencją logopedyczną. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Pełni funkcję koordynatora zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni.

email: Joanna.Czyzewska-Smereka@wroclawskaedukacja.pl

Abrasowicz Gabriela

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej.

email: Gabriela.Abrasowicz@wroclawskaedukacja.pl

Bednarek Agnieszka

Pedagog (spec. resocjalizacja), zajmuje się diagnozą niepowodzeń edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia,dysortografia); prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w starszym wieku szkolnym; w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (w ujęciu integratywnym, gł. w zakresie podejścia systemowo – ericksonowskiego)

email: AgnieszkaMaria.Bednarek@wroclawskaedukacja.pl

Bartosiewicz Joanna

Psycholog. W poradni specjalizuje się w diagnozie trudności w nauce oraz problemach emocjonalnych dzieci w wieku szkolnym. Udziela również pomocy rodzicom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi. Ukończyła studia podyplomowe „Interwencja kryzysowa”. Brała udział w szkoleniach związanych m.in. z pomocą dla rodziców w doświadczanych trudnościach wychowawczych, diagnozą psychologiczną oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego. Aktualnie pogłębia swoje umiejętności na akredytowanym kursie psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.
email: Joanna.Bartosiewicz@wroclawskaedukacja.pl

Burzyńska Grażyna

Pedagog, zajmuje się diagnozą i terapią uczniów w starszym wieku szkolnym pod kątem dysleksji i dysortografii oraz trudności w nauce.

email: Grazyna.Burzynska@wroclawskaedukacja.pl

Cieślak Joanna

Psycholog – zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, doradztwem zawodowym, prowadzi warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego

email: Joanna.Cieslak@wroclawskaedukacja.pl

Dąbrowska Adrianna

Pedagog, surdopedagog, w trakcie studiów na kierunku tyflopedagogika. Zajmuje się szczególnie diagnozą uczniów z niepełnosprawnościami, w tym z wadami słuchu i wzroku. Pracuje z uczniami w wieku szkolnym.

email: adrianna.dabrowska@wroclawskaedukacja.pl 
 

Dymała Piotr

Psycholog, psychoterapeuta. Terapia indywidualna, terapia rodzinna, konsultacje dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów szkolnych, nauczycieli. Psychoedukacja w zespołach klasowych szkół ponadgimnazjalnych.
email: Piotr.Dymala@wroclawskaedukacja.pl

Monika Sowińska

Pedagog, zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży
email: Monika.Sowinska@wroclawskaedukacja.pl

Dobrosz-Kobel Joanna

Pedagog, zajmuje się diagnozą i terapią specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci i młodzieży. Prowadzi terapie ukierunkowaną na wyrównanie deficytów rozwojowych. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Joanna.Dobrosz-Kobel@wroclawskaedukacja.pl

Górzańska-Mertuszka Marta

Pedagog, zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń w nauce dzieci w młodszym wieku szkolnym (w tym ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu); prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego, w tym planowania ścieżki kariery zawodowo-edukacyjnej dzieci i młodzieży.

email: Marta.Gorzanska-Mertuszka@wroclawskaedukacja.pl

Grajkowska Magdalena

Psycholog-logopeda, prowadzi diagnozę i terapię dzieci w starszym wieku szkolnym pod kątem dysleksji oraz dysortografii a także terapię zaburzeń artykulacyjno-fonacyjnych dla dzieci i osób pracujących zawodowo głosem. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Magdalena.Grajkowska@wroclawskaedukacja.pl

Gryszan Izabela

Psycholog, pedagog – prowadzi diagnozę trudności dydaktycznych i wychowawczych, pracuje z dziećmi młodszymi w wieku przedszkolnym.

email: Izabela.Gryszan@wroclawskaedukacja.pl

Grygier-Frąckiewicz Maria

Doktor psychologii, długoletnie doświadczenie w pracy we wszystkich działach poradnictwa. Specjalizuje się w dziedzinie dysleksji. Zajmuje się dziećmi zdolnymi.

email: Maria.Grygier-Frackiewicz@wroclawskaedukacja.pl

Grześlak Sylwia

Psycholog, diagnosta, terapeuta II stopnia metody biofeedback i rehacom. Doradca systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji (WTTS). Specjalizuję się w terapii systemowej rodzin oraz w zakresie diagnozy problemów rozwojowych, trudności szkolnych. W pracy z różnymi trudnościami dzieci stosuję podejście niedyrektywne, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego potrzebami. Za podstawę skutecznego rodzicielstwa uważam wzajemną relację między dzieckiem a rodzicem oraz ich wzajemną komunikację, autorytet rodzicielski zbudowany na autentyczności, odpowiedzialność dorosłego za relację. Bliskie jest mi humanistyczne podejście do wychowania m.in. nurt Rodzicielstwa Bliskości oraz Pedagogika Montessori.

email: Sylwia.Grzeslak@wroclawskaedukacja.pl

Binek Katarzyna

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Pracuje w poradni od roku, aktualnie w dziale wczesnego wspomagania rozwoju oraz prowadzi terapię Biofeedback.

email: Katarzyna.Jarosz@wroclawskaedukacja.pl
 

Iwan Małgorzata

Psycholog, w trakcie kwalifikacji tyflo i surdopedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i innymi niepełnosprawnościami. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój funkcji wykonawczych i technik szkolnych dla dzieci w wieku 4-9 lat. Prowadzi praktyki dla studentów z uczelni wyższych. Certyfikowany trener umiejętności społecznych (TUS), EEG-Biofeedback I stopnia i terapii ręki. Prowadzi konsultacje z zakresu procedury orzeczniczej dla rodziców i nauczycieli.

email: Malgorzata.Iwan@wroclawskaedukacja.pl

Koszucka Maria

Ukończyła studia magisterskie z psychologii, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki, jest w trakcie uzyskiwania uprawnień w zakresie tyflopedagogiki. Ukończyła roczne Studium Terapii Rodzin w nurcie terapii systemowej w DCP. Jest terapeutką integracji sensorycznej w ramach PSTIS z kilkuletnim doświadczeniem w terapii SI dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz w diagnozie zaburzeń SI. Pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 we Wrocławiu, gdzie zajmuje się diagnozą, orzecznictwem i poradnictwem dla dzieci, młodzieży z wadami sensorycznymi, z niepełnosprawnościami (sprzężonymi)i ich rodziców. Prywatnie lubi spędzać wolny czas z adoptowanym psem, w górach, wspinając się w skałach, pływając kajakiem. Lubi filmy i literaturę faktu.”

email: Maria.Koszucka@wroclawskaedukacja.pl

Krasnosielska-Wieliczko Agnieszka

Pedagog – zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, doradztwem zawodowym, prowadzi warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego.

email: Agnieszka.Krasnosielska-Wieliczko@wroclawskaedukacja.pl

Krokoszyński Marek

Logopeda, neurologopeda, pedagog. Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży (dyslalie, zaburzenia o podłożu neurologicznym, afazja, dysfazja, autyzm). Prowadzi badania pedagogiczne w zakresie dysleksji, dysgrafii dysortografii, dyskalkulii. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Marek.Krokoszynski@wroclawskaedukacja.pl

Książyk Alicja

Fizjoterapeuta, terapeuta metody NDT-Bobath z wieloletnim stażem pracy z dziećmi, prowadzi ocenę rozwoju ruchowego i terapię ruchową w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

e-mail: Alicja.Ksiazyk@wroclawskaedkacja.pl

Kupiec Aleksandra

Psycholog, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. W ramach działań terapeutycznych prowadzi grupowe zajęcia arteterapii. Prowadzi również zajęcia w ramach wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Aleksandra.Kupiec@wroclawskaedukacja.pl

Krzywaźnia Agnieszka

Pedagog, diagnoza i terapia dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, w tym z wadami wzroku i słuchu. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Agnieszka.Krzywaznia@wroclawskaedukacja.pl

Kwieciak Natalia

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener umiejętności społecznych. Dyplom magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie kształci się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. W poradni zajmuje się diagnozą i wsparciem psychologicznym dzieci najmłodszych i ich rodzin.

email:Natalia.Kwieciak@wroclawskaedukacja.pl

Labrenc Alicja

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie szkolenia. W poradni pracuje w dziale wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne. Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz TUS. 

e-mail: alicja.labrenc@wroclawskaedukacja.pl

Lamcha Waldemar

Psycholog, psychoterapeuta. Posiada certyfikat psychoterapeuty i trenera Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Psychoterapia i psychoedukacja młodzieży.

email: Waldemar.Lamcha@wroclawskaedukacja.pl

Lisiecka-Malec Emilia

Pedagog, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Zajmuje się diagnozą i orzecznictwem dzieci w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej, w szczególności dzieci z wadami sensorycznymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzi terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Emilia.Lisiecka-Malec@wroclawskaedukacja.pl

Lubaczewska Agnieszka

Pedagog, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Posiada kwalifikacje w zakresie doradctwa zawodowego i przdsiębiorczości, oraz Certyfikaty: mediatora i diagnosty dysleksji rozwojowej. Udziela pomocy w wyborze zawodu  i kierunku kształcenia w formie grupowych oraz indywidualnych porad zawodowych, w tym także uczniom z problemami zdrowotnymi.

email: Agnieszka.Lubaczewska@wroclawskaedukacja.pl

Marszałek Alicja

Psycholog, specjalista w zakresie trudności w nauce (w tym dysleksji).

email: Alicja.Marszalek@wroclawskaedukacja.pl

Martyna Karolina

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. W poradni zajmuje się diagnozą małych dzieci, szczególnie dzieci z wadami wzroku i/lub słuchu, z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną. Prowadzi również diagnozę p/k procesów integracji sensorycznej, terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapię metodą Instrumental Enrichment.

email: Karolina.Martyna@wroclawskaedukacja.pl

Joanna Minkin

Pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, w trakcie obrony tytułu magistra psychologii, certyfikowany diagnosta ADOS-2, terapeuta metody Johansena IAS. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

email: Joanna.minkin@wroclawskaedukacja.pl

Piątek Łukasz

Psycholog, Socjoterapeuta, Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny(w trakcie certyfikacji), Terapeuta Behawioralny(w trakcie kursu). Zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi. W ramach działań terapeutycznych prowadzę konsultacje dla rodziców, terapię dzieci z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi. Posiadam doświadczenie w pracy na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

email: LukaszEdward.Piatek@wroclawskaedukacja.pl

Potocka Julita

Psycholog, specjalizuje się w terapią młodzieży z problemami emocjonalnymi, ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, a także w poradnictwie szkolnym i zawodowym.

email: Julita.Potocka@wroclawskaedukacja.pl

Poźniak Magdalena

pedagog, doradca zawodu.Prowadz:i diagnozę trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz terapię trudności szkolnych metodą Instrumental Enrichment.

email: Magdalena.Pozniak@wroclawskaedukacja.pl

Roszka Maria Elżbieta

Logopeda, zajmuje się diagnozą i prowadzi terapię zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Prowadzi praktyki zawodowe dla początkujących logopedów. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Maria.Roszka@wroclawskaedukacja.pl

Sasak Beata

Pedagog, logopeda, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem zawodowym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzi warsztaty własnego autorstwa dla uczniów wszystkich typów szkół oraz spotkania z rodzicami.
Diagnozuje predyspozycje zawodowe, pomaga przy wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym także uczniom z problemami zdrowotnymi.
Ponadto prowadzi terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Mając szeroką wiedzę i duże doświadczenie zawodowe, preferuje holistyczne podejście w trakcie swojej pracy.

email: Beata.Sasak@wroclawskaedukacja.pl

Segda-Pazińska Lidia

Pedagog, specjalista w zakresie diagnozowania trudności szkolnych (w szczególności dysleksji, dysgrafii, dysortografii a także dyskalkulii). Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Lidia.Segda-Pazinska@wroclawskaedukacja.pl

Skupień Sylwia

Logopeda, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u małych dzieci . Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: sylwia.skupien@wroclawskaedukacja.pl

Sokołowska Agnieszka

Pedagog, oligofrenopedagog, w trakcie studiów na kierunku logopedia i neurologopedia. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

email: Agnieszka.Sokolowska@wroclawskaedukacja.pl

Śnierzyńska Joanna

Psycholog – zajmuje się diagnozą trudności dydaktycznych w starszym wieku szkolnym.

email: Joanna.Snierzynska@wroclawskaedukacja.pl

Stasiak-Przybylska Anna

Psycholog, logopeda. Zajmuję się problemami młodzieży ponad podstawowej. Prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne w zakresie dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii i dysortografii, zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych.

email: Anna.Stasiak-Przybylska@wroclawskaedukacja.pl

Szczepańska Barbara

Psycholog – terapeuta. Terapie indywidualne, bajkoterapie, terapie rodzin. Zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe. Zajmuję się dziećmi i młodzieżą zdolną.

email: Barbara.Szczepanska@wroclawskaedukacja.pl

Tomczyk Małgorzata

Psycholog, logopeda, zajmuje się diagnozą i terapią uczniów w wieku gimnazjalnym. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Malgorzata.Tomczyk@wroclawskaedukacja.pl

Urbańczyk Dorota

Pedagog, zajmuje się diagnozą i terapią uczniów szkół podstawowych (starszy wiek szkolny), zwłaszcza w zakresie specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), a także innymi problemami szkolnymi. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

email: Dorota.Urbanczyk@wroclawskaedukacja.pl

Waszkielewicz Ewa

Pedagog, pedagog specjalny, zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży gimnazjalnej, szczególnie z dysleksją i dyskalkulią.

email: Ewa.Waszkielewicz@wroclawskaedukacja.pl

Wiktorko Dominika

Psycholog, zajmuje się diagnozą dzieci z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją wzroku i słuchu. Prowadzi badania psychologiczne w zakresie zdolności uczniów.

email: Dominika.Wiktorko@wroclawskaedukacja.pl

Żarczyńska Arleta

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią SI oraz prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
email: arleta.zarczynska@wroclawskaedukacja.pl