Od 2017 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9 została wyznaczona jako Poradnia zajmująca się problematyką dziecka i ucznia zdolnego z terenu całego miasta.

Uzdolnionymi i utalentowanymi nazywamy te osoby, które przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w różnych dziedzinach:

 • ogólnych zdolności umysłowych,
 • specyficznych umiejętności w przedmiotach szkolnych,
 • zdolności twórczych,
 • zdolności artystycznych,
 • zdolności sportowych
 • zdolności przywódczych.

Zadania poradni w stosunku do dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami wychowawczo-dydaktycznymi

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju,
 • wspomaganie efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności,
 • pomoc w prawidłowej komunikacji społecznej,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych uzdolnień

Formy realizacji

 • indywidualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
 • konsultacje dla nauczycieli i pedagogów dotyczące tworzenia szkolnego systemu opieki nad uczniem zdolnym,
 • spotkania konsultacyjno-instruktażowe dla rodziców dzieci zdolnych,
 • prowadzenie grupowych zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z klas I – III.

Dlaczego potrzebna jest pomoc?

Osiągnięciom szkolnym na ogół towarzyszy wysoka inteligencja, ale wysoki potencjał nie gwarantuje wybitnych osiągnięć szkolnych. Uczniowie inteligentni bardziej efektywnie przetwarzają informacje, dysponują bowiem skuteczniejszymi instrumentami umysłowymi, często jednak nie osiągają szczególnych postępów w nauce. Zastosowanie kryterium psychologicznego jakimi są wyniki testów może być informacją pozwalającą na zauważenie uczniów z wysokim potencjałem intelektualnym.

Zauważono również, że uczniowie mający wysoki poziom zdolności twórczych sprawiają więcej trudności wychowawczych. Ich nonkonformizm sprawia, iż miewają trudności z pełną adaptacją do warunków szkolnych i dlatego ich osiągnięcia są nieco mniejsze od oczekiwanych. Celem kształcenia jest stworzenie takich programów i takiego środowiska edukacyjnego, aby pomóc dzieciom i młodzieży w osiąganiu najwyższego poziomu osiągnięć.

Szkoła może zaoferować:

 • indywidualną opiekę wychowaczo-dydaktyczną pedagoga szkolnego i nauczycieli,
 • indywidualny program nauki odnoszący się do jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych,
 • indywidualny tok nauki, w którym uczeń kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęciach edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania danej klasy.

Polecana literatura:

WSZYSTKIE DZIECI SĄ ZDOLNE, G. Huther, U. Hauser

NOWA PSYCHOLOGIA SUKCESU – C. Dweck

UCHWYCIĆ ŻYWIOŁ – K. Robinson

JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY – A. Faber, E. Mazlish

JAK MÓWIĆ DO NASTOLATKÓW – A. Faber, E. Mazlish

RODZIC JAKO PRZYWÓDCA STADA – J. Juul

KOCHAĆ I ROZUMIEĆ – I. Obuchowska

CHCĘ BYĆ KIMŚ – M. Zawadka

ZABAWA. O UCZENIU SIĘ, ZAUFANIU I ŻYCIU PEŁNYM ENTUZJAZMU – A. Stern

INFORMACJE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI dzieci z predyspozycjami do uzdolnień dotyczące warsztatów

W warsztatach biorą udział uczniowie klas II i III szkół podstawowych wraz z rodzicami – zainteresowanych rozwojem, poszukujących inspiracji a także informacji na temat pielęgnowania i poszerzania potencjału uzdolnień.

Od rodziców oczekujemy zainteresowania i zaangażowania w warsztaty, których celem będzie rozwinięcie umiejętności wspierania swojego dziecka w procesie rozwijania uzdolnień oraz poznanie i zrozumienie procesów motywacyjno-poznawczych temu towarzyszących.

Od dzieci oczekujemy otwartości, zaciekawienia i chęci spotkania się z nami, podczas półtoragodzinnych warsztatów, w czasie których będą podejmować różnorodne wyzwania i zadania oparte na budowaniu umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, w przyjaznej atmosferze zabawy i współpracy.

Nabór do grup następuje po uprzednim zdiagnozowaniu dziecka.

CEL WARSZTATÓW

Cele ogólne w pracy z dziećmi

Za podstawowe cele warsztatów uważamy rozwój dzieci w trzech obszarach: w zakresie sfery poznawczej, osobowościowo-emocjonalnej i społecznej. Dla każdego z tych obszarów celem ogólnym jest:

1. w zakresie sfery poznawczej: rozwijanie ogólnych zdolności twórczych (niezależnie od indywidualnych predyspozycji do określonego uzdolnienia, posiadanych przez dane dziecko), oraz budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,

2. w zakresie sfery emocjonalno-motywacyjnej: wspieranie dzieci w pokonywaniu barier motywacyjnych i emocjonalnych hamujących procesy twórcze,

3. w zakresie sfery społecznej: nabywanie umiejętności kooperacji, pracy zespołowej, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.

Warsztaty dla RODZICÓW

cel ogólny w pracy z rodzicami:

rozpoznawanie specyficznych potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych swoich dzieci, poszerzenie wiedzy na temat procesów poznawczo-motywacyjnych

nabycie umiejętności przeprowadzenia ćwiczeń stymulujących potencjały rozwojowe funkcji poznawczych dziecka

zrozumienie istoty wspierania swojego dziecka w wszechstronnym rozwoju: zarówno poznawczym jak i społecznym i emocjonalnym