„Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co.”– Mark Twain

Dział zawodowy w naszej Poradni tworzy zespół psychologów i pedagogów z szerokim doświadczeniem, którzy w oparciu o pogłębioną diagnozę pomagają ukierunkować myślenie uczniów na samowiedzę, poszerzenie informacji na temat własnych możliwości, predyspozycji oraz ścieżek wyboru uwzględniających społeczne uwarunkowania rynku pracy i skorelowanie ich ze świadomą decyzją. Wybór ścieżki edukacyjno – zawodowej dla większości uczniów nie jest oczywisty. Trafność podejmowanych decyzji rzutuje na stopień zadowolenia z obranej drogi kariery zawodowej, co w konsekwencji przekłada się na satysfakcjonujące życie i samorozwój. Nie warto zatem pozwolić, by w tak istotną kwestię naszego funkcjonowania wkradła się przypadkowość. Proponujemy wsparcie zarówno dla uczniów i ich rodziców ale także nauczycieli, którzy w szkołach realizują zadania doradcze.

W ofercie naszego działu znajduje się:

Dla uczniów:

 • diagnozowanie predyspozycji szkolnych i zawodowych;

 • diagnozowanie zdolności, zainteresowań i cech osobowości uczniów;

 • doradztwo indywidualne i pomoc w planowaniu kariery zawodowej;

 • prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów szkoły podstawowej, młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, typu maturalnego;

 • prowadzenie zajęć warsztatowych na terenie poradni; aktywizujących do wyboru dalszej ścieżki kształcenia;

 • prowadzenie zajęć warsztatowych integracyjnych dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, wspomagających proces adaptacji w nowym środowisku rówieśniczym i szkolnym;

 • badania zbiorowe predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz indywidualne konsultacje po badaniach podczas dyżurów na terenie szkoły;

 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o możliwych drogach kształcenia;

 • doradztwo w Miejskim Punkcie Informacji Zawodowej;

 • pomaganie młodzieży w planowaniu własnej kariery szkolnej i zawodowej;

 • diagnozowanie i ocenianie potencjału, zdolności, zainteresowań i cech osobowościowych;

 • pomoc uczniowi w poznawaniu siebie i nabyciu umiejętności oceny siebie jako przyszłego pracownika;

 • doradztwo zawodowe i szkolne w stosunku do uczniów mających przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonych zawodów;

 • udzielanie zezwolenia na zatrudnianie młodocianego pracownika;
 • wydawanie zgody dotyczącej braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci;
 • prowadzenie banku informacji o zawodach i szkołach.

Dla rodziców:

 • doradztwo indywidualne na terenie poradni oraz podczas dyżurów w szkołach przed lub po wywiadówkach;

 • prowadzenie prelekcji dla rodziców przed wywiadówkami w szkołach;

 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o możliwych drogach kształcenia;

 • doradztwo w Miejskim Punkcie Informacji Zawodowej;

 • prowadzenie banku informacji o zawodach i szkołach.

Dla nauczycieli:

 • doradztwo specjalistyczne, wymiana doświadczeń i przekazywanie informacji dla pedagogów szkolnych oraz szkolnych doradców zawodowych – możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia na terenie poradni;

 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o możliwych drogach kształcenia;

 • specjalistyczna pomoc szkołom w prowadzeniu doradztwa szkolnego i zawodowego;

 • prowadzenie banku informacji o zawodach i szkołach.