logotypy: Fundusze Europejskie, Plska, Unia Europejska

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna nr 9 we Wrocławiu pełni rolę poradni koordynującej w przedsięwzięciu grantowym

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w województwie dolnośląskim finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanym w ramach projektu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty; nr POWR.02.10-00-00-0011/20

Wnioskodawca: Gmina Wrocław

Grantodawca: Skarb Państwa – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Kwota grantu: 350.000 PLN                 

Cel główny:

Wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów

Planowane działania:

  1. Przeszkolenie psychologów z poradni koordynującej przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla innych poradni oraz prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem wskazanych narzędzi.
  2. Rozpoznanie potrzeb pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie województwa w zakresie podnoszenia kompetencji kadr dotyczących prowadzenia oceny funkcjonalnej.
  3. Opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych; wybór środowisk do współpracy.
  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i doradztwa dla 90 pracowników ppp z terenu województwa dolnośląskiego.
  5. Rozpoznanie zasobów środowiska lokalnego oraz nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze udzielania wsparcia dzieciom, młodzieży i rodzinom.
  6. Przeprowadzenie, przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy ze szkołami, oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedur i narzędzi wskazanych podczas szkoleń dla grupy minimum 50 dzieci/uczniów.
  7. Wdrożenie w praktyce rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 dzieci/uczniów.
  8. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych w grupie minimum 50 dzieci/uczniów
  9. Zapewnienie wsparcia uczestnikom przedsięwzięcia grantowego w formie superwizji, konsultacji i doradztwa.
  10. Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji oraz opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji, zawierającego analizę danych, informacje z weryfikacji materiałów (w tym profili funkcjonalnych), wnioski oraz rekomendacje.

Więcej informacji:

Lidera przedsięwzięcia Ewa Lipska – Urbaniak, Dyrektor PPP 9 we Wrocławiu,

kontakt mail: Ewa.Lipska-Urbaniak@wroclawskaedukacja.pl

Strona internetowa: http://ppp9-wroc.pl